6.11. 2012 7:00

Kupujete nový byt? Máme tipy, ako na to

6.11. 2012 7:00

Kupujete nový byt? Máme tipy, ako na to

Foto: MATEJ KALINA

Pri kúpe bytu treba postupovať uvážlivo. Čo robiť, aby ste nenaleteli podvodníkovi a nezostali bez peňazí aj bez bytu? Poradí vám Blanka Hrnková z bratislavskej realitnej kancelárie.

Ak ste si vyhliadli konkrétny byt:

1. Dohodnite si s majiteľom bytu alebo realitným maklérom obhliadku. Až tam sa presvedčíte, či byt spĺňa všetky vaše očakávania.

2. Zoberte si so sebou odborníka, ktorý vám pomôže odhadnúť stav bytu a náklady na jeho renováciu.

3. Oboznámte sa s právnym stavom bytu. Môžete si vyžiadať k nahliadnutiu doklady od majiteľa – výpis z listu vlastníctva, nadobúdaciu zmluvu, zmluvu o výkone správy domu....

4. Nezaškodí overiť si, či predávajúci je skutočným vlastníkom bytu a vyžiadať si na príslušnej správe katastra originál výpisu z listu vlastníctva, za ten poplatok to stojí.

5. U správcu domu zistíte, či predávajúci nedlhuje na úhradách za služby spojené s užívaním bytu a poplatkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv.

6. Vypracovanie kúpnej zmluvy zverte do rúk odborníka – právnika v realitnej kancelárii, advokáta, resp. notára. Kúpna zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom. Dôležitým ustanovením je dohoda o spôsobe vyplatenia kúpnej ceny.

7. Podpísaním kúpnej zmluvy sa kupujúci nestáva vlastníkom bytu. Vyžaduje sa podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností a následne jeho povolenie a zápis na list vlastníctva, je vhodné vyplatenie kúpnej ceny viazať na tento okamih.

8. Aby však aj predávajúca strana mala istotu, že peniaze dostane, riešením je ich zloženie do notárskej úschovy pri podpise kúpnej zmluvy. O zložení peňazí do úschovy spíše notár s kupujúcim zápisnicu, v ktorej je uvedené, kedy ich notár môže uvoľniť na účet predávajúceho. Najčastejšie je to po predložení listu vlastníctva určeného na právne úkony, na ktorom bude kupujúci zapísaný ako nový vlastník bytu a zároveň budú vymazané prípadné ťarchy, ktoré viazli na byte pred jeho predajom. Obdobný je aj postup pri vinkulácii kúpnej ceny na účte v banke.

6.11. 2012 7:00
Diskusia  ()
Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44