24.5. 2013 11:00

Viete, koľko vám ušetrí úsporný dom?

24.5. 2013 11:00

Viete, koľko vám ušetrí úsporný dom?

Foto: archív

Nízkoenergetické a energeticky pasívne domy už potvrdili svoje opodstatnenie aj u nás. Pre tých, ktorí sa s nimi len zoznamujú, prinášame stručný prehľad ich princípov a výhod.

Spotreba energie v budovách vrátane osvetlenia, spotrebičov i zabudovaných zariadení dnes predstavuje až 40 % z celosvetovej spotreby energie. Míňajúce sa zdroje fosílnych palív vyžadujú výstavbu s čo najnižšou, až nulovou spotrebou energie a s použitím obnoviteľných zdrojov.

Európsky parlament v septembri 2012 schválil novú smernicu o energetickej efektívnosti. Na rozdiel od odporúčaní z minulosti prináša ustanovenia, ktoré sú pre členské štáty EÚ záväzné.

Cieľom je dosiahnuť v roku 2020 úsporu energie vo výške 20 %. K zásadným kritériám posudzovania nízkoenergetického a energeticky pasívneho domu patrí ich ročná potreba tepla na vykurovanie na štvorcový meter úžitkovej plochy domu.

Ak je pri stavbe bežného rodinného domu dôležité precízne vypracovanie projektovej dokumentácie a kvalitná realizácia, pri úspornom dome to platí niekoľkonásobne.

Dôraz sa kladie na vzduchotesnosť, maximálnu elimináciu tepelných mostov, dokonalú tepelnú izoláciu, schopnosť pasívne prijímať tepelné zisky zo slnečného žiarenia a kontrolované vetranie.

NED  - Nízkoenergetický dom

Nízkoenergetické domy sa prvýkrát objavili v 70-tych rokoch v nemeckom Darmstadte ako experimentálna stavba. Ich ročná spotreba energie sa pohybuje pod 50 kWh na štvorcový meter úžitkovej plochy.

Pri posudzovaní energetickej náročnosti sa označujú aj ako budovy triedy A+. Princíp nízkoenergetických domov spočíva v snahe minimalizovať tepelné straty a získať čo najviac energie z prostredia pasívnym využitím slnečnej energie.

Preto je pri návrhu dôležité situovanie domu a nasmerovanie veľkoplošných okien na juh. Na výsledný šetriaci efekt má vplyv aj správna voľba použitých konštrukcií, materiálov a technológií.

Vzhľad architektúry vychádza z potreby minimalizovať plochy budovy, ktoré sú prirodzene ochladzované. Optimálne riešenie je preto zachovať kompaktný celok stavby. Centrálne vykurovanie – či už s bežnou technológiou, alebo s tepelným čerpadlom – je pri nízkoenergetickom dome potrebné.

EPD - Energeticky pasívny dom

Nepotrebuje klasický vykurovací systém, postačia mu pasívne energetické zdroje. Funguje na princípe vzduchotesnej obálky domu s maximálnym využitím slnečnej energie a teplom vyžarovaným bežnými domácimi spotrebičmi aj samotnými obyvateľmi domu.

Nevyhnutná súčasť je systém riadeného vetrania so spätným získavaním tepla. Zabezpečuje stály prívod čerstvého vzduchu a odsávanie znečisteného či vydýchaného.

Pasívny štandard spĺňajú domy, ktoré dosahujú ročnú tepelnú spotrebu maximálne 15 kWh na štvorcový meter úžitkovej plochy. Počas obdobia užívania ušetria 80 až 90 % nákladov na vykurovanie.

Celková ročná spotreba primárnej energie musí byť nižšia ako 120 kWh/m2. Pri posudzovaní energetickej náročnosti sa označujú aj ako budovy triedy A++. Po dokončení stavby prechádza dom takzvaným blower-door testom, teda skúškou vzduchotesnosti.

Aby vyhovel energeticky pasívnemu štandardu, výsledok testu vzduchotesnosti obvodového plášťa n50 by sa mal pohybovať pod 0,6 h-1. Rozumné opatrenie investora je zmluvné zabezpečenie splnenia uvedených parametrov.

Porovnanie mernej potreby tepla v kWh/m2 úžitkovej plochy za jeden rok:

Energeticky pasívny dom – menej ako 15 kWh/m2
Nízkoenergetický dom - menej ako 50 kWh/m2
Nulový dom – 0 kWh/m2
Bežný štandard domov – 70 až 150 kWh/m2

Základné pojmy a skratky

NED – Nízkoenergetické domy
EPD – Energeticky pasívne domy

Merná potreba na vykurovanie – Základný ukazovateľ na hodnotenie pasívneho domu. Vypovedá o tom, koľko tepla spotrebuje dom za jeden rok. Na ľahšie porovnanie sa prepočítava na jeden štvorcový meter plochy.

Energetická bilancia – Rozdiel medzi energetickými vstupmi a výstupmi – stratami – domu za výpočtové obdobie – mesiac alebo rok.

Tepelná strata – Teplo, ktoré uniká cez obvodovú konštrukciu a vetraním. Je to zároveň množstvo tepla, ktoré musí byť do domu dodané, aby bola zaistená tepelná pohoda aj v zime.

Súčiniteľ prestupu tepla – uvádza množstvo tepla, ktoré prejde konštrukciou na ploche jeden štvorcový meter pri rozdiele vonkajších a vnútorných teplôt jeden stupeň Celzia.

Primárna energia – je súčet spotrebovanej energie a množstva energie vynaloženej na jej výrobu.

Sivá energia/PEI – zabudovaná primárna energia, uvádza sa v merných jednotkách.

MJ – merná jednotka v sebe zahŕňa množstvo spotrebovanej energie v danom materiáli. Ide o energiu vynaloženú na získanie suroviny, výrobu a dopravu materiálu.

Rekuperácia – Spätné získavanie tepla z ohriateho odpadového vzduchu. Teplý vzduch teda neuniká bez úžitku voľne von oknom, ale v rekuperačnom výmenníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému čerstvému vzduchu.

Zemný výmenník tepla – Systém potrubia v zemi, ktorý slúži na predhriatie vzduchu v zime a ochladenie v lete. Potrubie výmenníka musí byť zakopané minimálne 1,5 m hlboko, kde je stála teplota po celý rok.

Výhody pasívneho domu

+ extrémne nízke náklady na vykurovanie – úspora okolo 80 %

+ vysoká kvalita vnútornej klímy, stály prívod čerstvého vzduchu

+ nevzniká prievan ani pocit chladu z prúdenia vzduchu

+ minimálne teplotné rozdiely v miestnosti + riadeným vetraním sa odvádza aj nadmerná vlhkosť a filtruje prach vo vzduchu

+ použitím špeciálneho filtra pre alergikov sa eliminuje aj výskyt peľov + vyrovnané teploty interiéru v zime aj v lete

+ v horúcich mesiacoch sa odvádzaný vzduch z interiéru prirodzene ochladí, prechadzajúc zemným výmenníkom

- jediná nevýhoda je navýšenie ceny pasívneho domu oproti štandardnej stavbe. Tá spočíva v prvotnej investícii, ktorú predstavujú náklady na predprojektovú a detailnú projektovú dokumentáciu. Sú vyššie o 15 až 20 %.

autor:  Pekné bývanie
24.5. 2013 11:00
Diskusia  ()
Diskusia
44