7.4. 2020 0:00

Stavebný denník – čo by ste o ňom mali vlastne vedieť?

7.4. 0:00

Stavebný denník – čo by ste o ňom mali vlastne vedieť?

Foto: unsplash.com

Rozhodli ste sa stavať? Možno pôjde o dom vašich snov, možno o niečo menší projekt. V každom prípade by ste sa však mali oboznámiť s jedným dôležitým dokumentom, ktorý nesie názov stavebný denník.

Keď sa človek púšťa do stavby prvý raz v živote, ani netuší, aké rôzne legislatívne nástrahy na neho čakajú. Jednou z povinností je aj vedenie stavebného denníku. Samozrejme, viesť ho nemusíte vy osobne, na vedenie tejto dokumentácie sú presne stanovené zodpovedné osoby.

Elektronický stavebný denník je mimoriadne praktický.
Elektronický stavebný denník je mimoriadne praktický.
Zdroj: evidenciastavieb.sk

Nie je denník ako denník

Než sa vaša stavba stane realitou, budete mať na mieste stavenisko a všetky dôležité udalosti na stavenisku je podľa zákona (č. 50/1976 Zb., tzv. stavebný zákon) nutné zaznamenávať práve do stavebného denníka. Táto dokumentácia je neustále k dispozícii priamo na stavenisku.

Čo v ňom nájdete?

Je toho skutočne veľa počnúc záznamami o stavebných prácach, cez vykonaný štátny stavebný dohľad, štátny dozor či dozor projektanta nad vykonaním stavby a tiež autorského dozoru. V denníku by ste však mali nájsť aj iné činnosti ovplyvňujúce stavebné práce či priebeh výstavby, napríklad počasie v jednotlivých dňoch.

Stavebný denník patrí do rúk stavebníka alebo stavbyvedúceho, ktorý ho vedie už od úplne prvého dňa, čiže od prípravných prác až po finálnu fázu, teda ukončenie stavebných prác na stavbe. Čo ďalšie môžete v stavebnom denníku nájsť?

Stavebný denník v predtlačenej podobe zakúpite úplne bez problémov.
Stavebný denník v predtlačenej podobe zakúpite úplne bez problémov.
Zdroj: ekonspo.sk

Pri návšteve staveniska do denníka robia zápisy aj iné osoby a zaznamenávajú tam rôzne zistenia či vykonané opatrenia. Záznamy musia byť vedené denne a účastníci záznam podpisujú. Všetky náležitosti je skutočne potrebné dodržiavať, stavebný denník sa totiž (aj spolu s prílohami) v prípade nejakého súdneho sporu stáva dôkazom.

Náš tip: Je dobré vedieť, že denník sa vedie v troch kópiách, a to v papierovej forme, pričom sa musia uchovávať oddelene. Neraz však pre krátkosť času je denník vedený skutočne len veľmi formálne a stručne, preto je vhodnejšie, ak sa vedie elektronicky a následne sa záznamy prevedú do tlačnej formy.

Čo je v prílohách?

Sem patrí celá škála rôznych dokumentov od protokolov, záznamu o prevzatí staveniska, harmonogram prác a dodávok i časový plán organizácie výstavy, zoznam pevných bodov a ich zakreslenie do situácie, záznamy o vykonaných skúškach, návody na inštaláciu a obsluhu nainštalovaných zariadení, patria sem však aj fotografie a náčrty.

Vždy je potrebné, aby záznamy obsahovali presný dátum a všetky zistené skutočnosti, aby boli riadne zdokumentované. Do denníka môžu robiť zápisy napríklad aj kartograf a geodet stavby, stavebník, projektant, osoby vykonávajúce stavebný a štátny dozor a tiež osoba oprávnená vykonávať štátny stavebný dohľad, zabúdať netreba ani na osobu poverenú koordináciou bezpečnosti práce na stavenisku.

autor:  Andrea
7.4. 2020 0:00
Diskusia  ()

Podobné témy

Diskusia

Sledujte nás na instagrame

44